എന്താണ് SIP..? (Systematic Investment Plan)

എന്താണ് SIP (Systematic Investment Plan) എങ്ങിനെയാണ് അതിൻറെ പ്രവർത്തനം എന്നെല്ലാം ആറു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ.


എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ..?

എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും (Financial Freedom) എങ്ങനെ നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം   എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ സിമ്പിള്‍ ആയി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക.


Popular Posts